Generalny Wykonawca. Serwis.
 Lipiec 26 2017 16:46:53
MENU
Administrator Serwisu:
bannerfans_15023669 (1)
NIP:8161098646
REGON:181068782
tel.: 538 050 531
firma.festuca@gmail.com
REKLAMANASZE SERWISYGENERALNY WYKONAWCA. SERWIS.


To jest serwis budowlany o generalnych wykonawcach. Gromadzimy w nim informacje o firmach oferujących generalne wykonawstwo. Jest skierowany do wszystkich osób poszukujących tych informacji. To jest serwis dla wszystkich, dla których te informacje są ważne.KIM JEST GENERALNY WYKONAWCA?


GENERALNY WYKONAWCA - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązana umową z inwestorem, posiadająca własne siły wytwórcze lub dysponująca ograniczoną możliwością realizacji określonego rodzaju robót (np. specjalistycznych), która za zgodą inwestora zatrudnia na budowie podwykonawców; głównie podmiot prowadzący działalność budowlaną.

[wg GUS pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej]

Termin "generalny wykonawca" nie posiada definicji ustawowej. Został ukształtowany w praktyce inwestycyjnej.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ GENERALNEGO WYKONAWCY WOBEC INWESTORA


      Nie może budzić wątpliwości fakt, iż każdy generalny wykonawca musi być świadom, że w całej pełni odpowiada przed inwestorem za realizację zapisów umownych dotyczących robót budowlanych, które są konieczne i niezbędne aby zakończyć inwestycję w terminie zakreślonym umową z inwestorem. Po jej podpisaniu zostaje zaciągnięte samodzielnie zobowiązanie generalnego wykonawcy do wykonania całej inwestycji własnym staraniem. Jednocześnie to generalny wykonawca bierze na siebie obowiązek wynegocjowania i podpisania umów z zaakceptowanymi przez inwestora podwykonawcami na poszczególne rodzaje robót budowlanych. Zatem obowiązkiem generalnego wykonawcy jest koordynacja, nadzór i kontrola nad wszelkimi pracami, które są realizowane w trakcie inwestycji przez podwykonawców. Dotyczy to zarówno aspektu jakościowego prowadzonych robót, jak również ich terminowości oraz kompletności, ponieważ ponosi on przed inwestorem odpowiedzialność za działania podwykonawców i ich skutki. Z tej odpowiedzialności nie zwalnia generalnego wykonawcy obowiązek uzyskania każdorazowej zgody inwestora na zaangażowanie danego podwykonawcy oraz uzgodnienie z inwestorem warunków jego zatrudnienia.


SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚC INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY WOBEC PODWYKONAWCY


      Inwestor wraz z generalnym wykonawcą odpowiadają za zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Jest to odpowiedzialność obowiązkowa i solidarna. Pozwala ona podwykonawcom wystąpić z roszczeniami do inwestorów w przypadku gdy generalni wykonawcy uchylają się od zapłaty określonej umową. Okoliczność, że inwestor nie jest związany z podwykonawcą umową bezpośrednią, nie ma tu żadnego znaczenia. Jednakże, aby roszczenie podwykonawcy mogło być skuteczne, wymagane jest spełnienie określonych warunków:
1. Generalny wykonawca musi mieć zawartą umowę z inwestorem. W interesie podwykonawcy jest sprawdzenie tego faktu oraz posiadanie zdolności wykazania go w przypadku potrzeby. Generalny wykonawca powinien być przygotowany na to, że podwykonawca będzie oczekiwał od niego możliwości weryfikacji istnienia takiej umowy.
2. Podwykonawca musi zawrzeć w formie pisemnej umowę z generalnym wykonawcą. Umowa powinna dotyczyć "robót budowlanych". Oznacza to wymóg spełnienia przesłanek, aby usługi świadczone przez podwykonawcę mogły zostać uznane za "roboty budowlane". Dla przykładu "robotami budowlanymi" nie będą usługi dostaw materiałów budowlanych na plac budowy. "Roboty budowlane" powinny być również wykonywane w oparciu o jakąś "dokumentację". Oznacza to, że taka "dokumentacja" powinna istnieć oraz potrzebę podwykonawcy aby taką "dokumentację" posiadać. Bardzo ważne jest aby świadczenia podwykonawcy określone w umowie z generalnym wykonawcą bezsprzecznie stanowiły część zadań, które stanowią przedmiot świadczenia generalnego wykonawcy w ramach umowy zawartej z inwestorem.
3. Podwykonawca musi być zaakceptowany przez inwestora. W interesie podwykonawcy jest, aby taką akceptację uzyskać (najlepiej w formie pisemnej). Generalni wykonawcy powinni umożliwić podwykonawcom uzyskanie takiej akceptacji.


REKOMENDACJA
 


Copyright © 2006
       


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie